Disclaimer - Patrick Lambrey (Made by CyberDan.be)

Ga naar de inhoud

D i s c l a i m e r
1. Gebruiksvoorwaarden website: 

1.1 Het gebruik van deze website (www.patricklambrey.be) en de andere websites die door CyberDan beheert worden (zie www.cyberdan.be), zijn onderworpen aan
de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
CyberDan kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel Patrick Lambrey en CyberDan hiertoe ernstige inspanningen leveren, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd
volledig, juist en bijgewerkt zijn. CyberDan kan evenmin een voortdurende toegang tot zijn website's garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen bijgewerkte data ingevoerd zal worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u rechtreeks contact opnemen met CyberDan zelf via patricklambrey@cyberdan.be.

1.3 Patrick Lambrey en/of CyberDan kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik
van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. 

1.4 Deze website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden,
gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van Patrick Lambrey, tenzij anders vermeld.
De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke
reglementeringen inzake intellectuele eigendom. 

1.5 U hebt het recht de informatie op deze website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar
niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Patrick Lambrey of zijn webmaster CyberDan

1.6 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Patrick Lambrey en CyberDan garanderen niet dat deze websites beschikbaar zijn
en kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit.
Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Patrick Lambrey en de beheerders van die sites. 

1.7 Het is mogelijk dat de website's van CyberDan gebruik maakt van 'cookies', kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang
tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. 

1.8 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar deze of een andere website door CyberDan gemaakt, moet u op voorhand contact opnemen met

2. Bescherming van persoonsgegevens: 

2.1 Patrick Lambrey en CyberDan behandelen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. 

2.2 Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezameld en verwerkt:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden;
  • voor direct marketing.

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren
en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

3. Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4. Geschillen:

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.
Terug naar de inhoud